Сургалтын үйл ажиллагаа


Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс зохион байгуулсан сургалтын тайлан

/2020 он/

дд

Сэдэв

Зориулалт

Огноо

Тайлан

1

ХАӨМС-ын баяжилтыг сайжруулах зорилготой сум, багийн ажилтануудын сургалт зохион байгуулав.

Сум, багийн засаг дарга нар төрийн сангийн ажилтанууд бусад 

2020.01.03-04

Татах

2

ХАОСТ-2020-ны тооллоготой холбоотой аймгийн түр товчооны ажилтануудын сургалт зохион байгуулав

Аймгийн тооллогын түр товчооны ажилтанууд

2020.01.06-09

Татах

3

ХАОСТ-2020-ны тооллоготой холбоотойгоор тоологч, шалгагчийн сургалт зохион байгуулав

Тоологч, шалгагчаар ажиллахаар анкет өгсөн иргэд 

2020.01.06-09

Татах

4

ХАОСТ-2020-ны тооллоготой холбоотой сумын түр товчооны ажилтануудын сургалт зохион байгуулав

Сумын тооллогын түр товчооны ажилтанууд

2020.01.09-12

Татах

5 Анхан шатны бүртгэлийн ажилтнуудын "ЦАХИМ" сургалт зохион байгуулав. Багийн засаг дарга нар төрийн сангийн ажилтанууд, багийн нийгмийн ажилтнууд  2020.05.21 Татах
6

Хөдөө аж ахуйн салбарын албан ёсны мэдээний маягтад оруулсан өөрчлөлт                                     ЦАХИМ СУРГАЛТ 

Багийн засаг дарга нар төрийн сангийн ажилтанууд, багийн нийгмийн ажилтнууд  2020.06.26 Татах
7 Статистикийн тухай хууль, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн ашиглалтын талаар сургалт Говьсүмбэр аймгийн Төрийн аудитын газар 2020.11.02 Татах
8 Статистик ойлголт, тодорхойлолт , Статистикийн тухай хууль , Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн ашиглалтын талаарх сургалт

 

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ерөнхий боловсролын төгсөх ангийн сурагчид
 

 
 
2020.11.10 Татах
9 Бизнес регистрын программын тухай, Бизнес регистрын программыг хэрхэн ашиглах тухай, Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийг шинэчлэх тухай сургалт Говьсүмбэр аймгийн Статистикийн хэлтэс 2020.11.04 Татах
10  Статистикийн тухай хууль, Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээний эрх, үүрэг, Аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээ, тайлан гаргахад анхаарах зүйлс, Статистик мэдээллийн medee.1212.mn-ийн ашиглалтын онлайн сургалт Говьсүмбэр аймгийн Аж үйлдвэрийн мэдээ тайлан гаргадаг аж ахуйн нэгж байгууллагууд 2020.11.10 Татах
11 2020 оны жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын цахим сургалт Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, Баянтал, Шивээговь сумдын удирдлагууд, төрийн сангийн мэргэжилтнүүд, багийн засаг дарга нар 2020.12.03 Татах

 

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс

зохион байгуулсан сургалтын тайлан  /2017-2019 он/

дд

Сэдэв

Зориулалт

Огноо

Тайлан

1 “Статистикийн  тухай хууль”, “Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, анхаарах зүйлс”, “Хөдөө аж ахуйн салбарын статистик мэдээ, тайлан, анхаарах зүйлс”, “Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан 1212.mn-ийн  ашиглалт”, “EXCEL  програмын зарим цэс дээр ажиллах нь” Анхан шатны нэгж дэх бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт  2019-02-21, 26 Татах
2 БОСТ-2019, ХАОСТ-2020  Сумдын тооллогын комисс, сум, багийн түр товчоодын ажилтнуудад зориулсан сургалт 2019-07-01, 02 Татах
3 Статистикийн мэдээлэл хэрэглэгч Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт 2019-08-01 Татах
4 БОСТ-2019 Тоологч, Сумдын тооллогын комисс, сум, багийн түр товчоодын ажилтнуудад зориулсан сургалт 2019-09-21 Татах
5 Статистикийн мэдээлэл хэрэглэгч ХХААГ, МХГ-ын ажилтнууд 2019-11-12,14 Татах
6 Сонирхолтой Статистик 1212.mn, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд онлайнаар хандах  Сурагчдад зориулсан сургалт 2019-11-18 Татах
7 Сонирхолтой Статистик 1212.mn, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд онлайнаар хандах  Оюутнуудад зориулсан сургалт 2019-11-21 Татах
8 Мал тооллого Сум, багийн тооллогын комисс, ажилтнуудад зориулсан сургалт 2019-12-02 Татах
9 Бүртгэлийн ажилтны Зөвлөгөөн Сум, багийн Статистик хариуцсан ажилтнууд 2019-12-02 Татах
10 Говьсүмбэр аймгийн ХАОСТ-ын аймгийн III хуралдаан Аймгийн түр товчооны гишүүд 2019-12-23 Татах
01 Статистик мэдээллийг хаанаас авах вэ, ӨНЭЗС болон АХС-ны зорилго, ач холбогдол Баянтал сумын малчдад зориулсан сургалт 2018-05-11 Татах
02

Статистик мэдээллийг хаанаас авах вэ,

Цагийн менежмент, төлөвлөлт

Баянтал сумын хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт 2018-05-24 Татах
03 Статистикийн мэдээ тайлан гаргахад анхаарах зүйлс, Дотоод хяналтын дүн цаашид анхаарах, статистикийн үндэсний хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018-05-25 Татах
04 Хагас жилийн малын түүвэр судалгаа явуулах, анхаарах асуудлууд Сүмбэр сумын тооллогын комисс, ажлын хэсэг 2018-05-31 Татах
05 Сонирхолтой Статистикийг хаанаас авах вэ, Статистик-өврийн дэвтэр Ахмадуудад зориулсан сургалт 2018-11-07 Татах
06 Жилийн эцсийн хүн ам, мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худаг, тэжээлийн тооллого  Тооллогын комисс, ажлын хэсэгт зориулсан сургалт 2018-11-28 Татах
07 "Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан", "Сонирхолтой статистик" Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан сургалт 2018-11-28 Татах
08 "Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан", "Сонирхолтой статистик" Оюутнуудад зориулсан сургалт 2018-11-28 Татах
09

“Төрийн албаны тухай хууль”, “Статистикийн мэдээ тайланг гаргахад анхаарах асуудлууд”, “Сумдын Статистикийн үйл ажиллагаа 2018” илтгэл, “WEB, 1212.mn-ийн  ашиглалт”, “ӨНЭЗС, АХС болон бусад судалгааны хамтын ажиллагаа”, “Санхүүгийн баримт бүрдүүлэхэд анхаарах асуудлууд”

Сум, багийн бүртгэлийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2018-11-28 Татах
         
1 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 1 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-01-16 Татах
2 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 2 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-01-24 Татах
3 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 3 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-01-30 Татах
4 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 4 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-02-07 Татах
5 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 4 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-02-13 Татах
6 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 5 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-03-20 Татах
7 "Дотоод аудит" гэж юу вэ?  Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-03-20 Татах
8 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 8 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-04-12 Татах
9 Хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалт 9 Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-05-8 Татах
10 Стрэссээс хэрхэн гарах вэ? Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-5-15 Татах
11 Статистикийн үндсэн програмууд Сумдын Статистик хариуцсан ажилтан, багийн Засаг дарга нар болон багийн нийгмийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-5-16 Татах
12 Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх арга зүй Аймгийн ЗДТГ-ын бодлогын мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт 2017-5-17 Татах
13 Статистикийн бүтээгдэхүүнүүд, Ганцаардал, стрессээс хэрхэн ангижрах вэ Аймгийн ахмадуудад зориулсан сургалт 2017-10-04 Татах
14 Статистикийн боловсрол ЕБС-ийн ахлах ангийнханд зориулсан сургалт 2017-11-02 Татах
15

Статистикийн  мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага

Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалт 2017-11-03 Татах
16 Хүний эрхийн үйл ажиллагаа Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-03 Татах
17 Статистикийн  мэдээ, мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага  Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт 2017-11-08 Татах
18 Хүүхдийн эрхийн хамгаалал Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-22 Татах
19 Гамшгаас хамгаалах тухай Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-22 Татах
20

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль

Архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандарт

Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-23 Татах
21 Хүнсний аюулгүй байдал, эрх зүйн асуудал, Хүнсний зохистой хэрэглээ Статистикийн хэлтсийн ажилтнуудад зориулсан сургалт 2017-11-27 Татах
22 Мал тооллогын сургалт