Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ


 

 

Хугацаа

01 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар

2018 он

Татах 

Татах

 Татах

Татах

Татах

 Татах

 Татах

Татах

Татах

 Татах

 Татах

 Татах

2019 он

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

2020 он

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах

Татах