Cурталчилгааны үйл ажиллагаа


Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтсээс зохион байгуулж буй

сурталчилгаа, мэдээлэл тархаалтын ажлын тайлан

                                                                                                                                    2020 он

Д/Д

Сарууд

Огноо

Тайлан

1

1-р сар

2020-01-17

Татах

2

2-р сар

2020-02-17

Татах

3

3-р сар

2020-03-16

Татах

4

1-р улирлын тайлан

2020-04-15

Татах

5 2-р улирлын тайлан 2020-07-03 Татах
6 3-р улирлын тайлан 2020-10-08 Татах
7 4-р улирлын тайлан 2021-01-10 Татах

 

2017 - 2019 он

Д/Д

Сарууд

Огноо

Тайлан

1 1-р сар 2017-01-16 Татах
2 2-р сар 2017-02-14 Татах
3 3-р сар 2017-03-15 Татах
4 4-р сар 2017-04-12 Татах
5 5-р сар 2017-5-12 Татах
6 6-р сар 2017-6-15 Татах
7 7-р сар 2017-7-18 Татах
8 8-р сар 2017-8-15 Татах
9 9-р сар 2017-9-15 Татах
10 10-р сар 2017-10-13 Татах
11 11-р сар 2017-11-10 Татах
12 12-р сар 2017-12-12 Татах
01 01-р сар 2018-01-15 Татах
02 02-р сар 2018-02-14 Татах
03 03 сар

2018-03-14

Татах

04

04 сар

2018-04-15

Татах

05 05 сар 2018-05-15 Татах
06 06 сар 2018-06-14 Татах
07 07 сар 2018-07-14 Татах
08 08 сар 2018-08-14 Татах
09 09 сар 2018-09-14 Татах
10 10 сар 2018-10-14 Татах
11 11 сар 2018-11-14 Татах
12 12 сар 2018-12-14 Татах
01 01 сар 2019-01-15 Татах
02 02 сар 2019-02-13 Татах
03 03 сар 2019-03-14 Татах
04 04 сар 2019-04-15 Татах
05 05 сар  2019-05-15 Татах
06 06 сар 2019-06-14 Татах
07 07 сар 2019-07-18 Татах
08 08 сар 2019-08-20 Татах
09 09 сар 2019-09-24 Татах
10 10 сар 2019-10-22 Татах
11 11 сар 2019-11-15 Татах
12 12сар 2019-12-25 Татах